Election Administration Plan: Public Comment Period and Public Meeting

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

Voter's Choice Act Election Administration Plan:
Public Comment Period and Public Meeting

Plan de administración de elecciones de la Ley de votación flexible:
Período de comentarios públicos y Reunión pública

Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử (Election Administration Plan)
theo Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri:
Giai Đoạn Thu Thập Ý Kiến Đóng Góp Của Công Chúng và Phiên Họp Công Khai

Index

English

The Draft Election Administration Plan is posted online and available to the public for review. The public comment period is open from September 16 through September 30, 2021. Written comments may be emailed to the Elections Department, or mailed to Marin County Elections Department, PO Box E, San Rafael, CA 94913.

A public meeting will be held via Zoom on Thursday, September 30, 2021, from 5:30 p.m. to 7 p.m. to consider the draft plan and accept public comments.

Spanish interpretation, Vietnamese Interpretation, ASL Interpretation and
English captions will be provided for this meeting

Join the Zoom Meeting

 • Topic: Voter’s Choice Act - Public Meeting
 • Date: September 30, 202
 • Time: 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Please click the link below to join the webinar

Or One tap mobile:

 • US: +14086380968,,94522923450#,,,,*106194# or
  +16699006833,,94522923450#,,,,*106194#

Or Telephone:

 • Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
  • US: +1 408 638 0968 or +1 669 900 6833 or +1 253 215 8782
   or +1 346 248 7799 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or
   +1 646 876 9923 or 877 853 5247 (Toll Free) or 888 788 0099 (Toll Free)
   or 833 548 0276 (Toll Free) or 833 548 0282 (Toll Free)
 • Webinar ID: 945 2292 3450 #
 • Passcode: 106194#
 • International numbers available: https://zoom.us/u/am1OxmlgC

Images of ADA accessible and communication options

For disability accommodations please phone (415) 473-6456 (Voice), CA Relay 711, or email the Elections Department at least five business days in advance of the event. The County will do its best to fulfill requests received with less than five business days’ notice. Copies of documents are available in alternative formats, upon request.

Español

El borrador del Plan de administración de elecciones se publica en línea y está disponible para que el público lo revise. El período de comentarios públicos está abierto desde el 16 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021. Los comentarios por escrito se pueden enviar por correo electrónico a Elections Department o por correo postal a Marin County Elections Department, PO Box E, San Rafael, CA 94913.

Habrá una reunión pública a través de Zoom el jueves 30 de septiembre de 2021, de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. para considerar el borrador del plan y aceptar comentarios públicos. El enlace de la reunión se publicará en el sitio web del Departamento de Elecciones.

Habrá interpretación en español, interpretación en vietnamita,
interpretación en ASL y subtítulos en inglés para esta reunión

Únase a la reunión de Zoom

 • Tema: Voter’s Choice Act (Ley de elección del votante) - Reunión pública
 • Fecha: 30 de septiembre de 2021
 • Hora: 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Haga clic en el enlace de abajo para unirse al seminario web:

Móvil de un toque:

 • EE. UU: +14086380968,,94522923450#,,,,*106194# or
  +16699006833,,94522923450#,,,,*106194#

Teléfono:

 • Marque (para mayor calidad, marque el número según su ubicación actual):
  • EE. UU.: +1 408 638 0968 or +1 669 900 6833 or +1 253 215 8782 or
   +1 346 248 7799 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 646 876 9923 or 877 853 5247 (sin cargo) or 888 788 0099 (sin cargo) or
   833 548 0276 (sin cargo) or 833 548 0282 (sin cargo)
 • ID del seminario web: 945 2292 3450 #
 • Código de acceso: 106194#
 • Números internacionales disponibles: https://zoom.us/u/am1OxmlgC

Images of ADA accessible and communication options

Para adaptaciones por discapacidad, por favor llame a (415) 473-6456 (Voz), Servicio de Retransmisión de CA 711, o envíe un correo electrónico a Elections Department al menos con cinco días hábiles de anticipación al evento. El Condado hará su mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de antelación. Hay copias de los documentos disponibles en formatos alternativos, previa solicitud.

Tiếng Việt

Bản Dự Thảo Kế Hoạch Điều Hành Bầu Cử được đăng tải trực tuyến và dành cho công chúng đánh giá. Giai đoạn thu thập ý kiến đóng góp của công chúng sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Quý vị có thể viết và gửi email ý kiến đóng góp đến Elections Department hoặc gửi đường bưu điện tới địa chỉ Marin County Elections Department, PO Box E, San Rafael, CA 94913.

Một phiên họp công khai sẽ được tổ chức qua Zoom từ 5 giờ 30 phút chiều đến 7 giờ tối ngày 30 tháng 9 năm 2021 để xem xét dự thảo kế hoạch và tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng. Đường liên kết tham gia cuộc họp sẽ được đăng tải trên trang web của Phòng Bầu Cử.

Cuộc họp sẽ cung cấp dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt,
thông dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL) và phụ đề tiếng Anh

Tham Gia Cuộc Họp qua Zoom

 • Chủ đề: Đạo Luật về Sự Lựa Chọn của Cử Tri - Cuộc Họp Công Khai
 • Ngày: ngày 30 tháng 9 năm 2021
 • Giờ: 5:30 chiều – 7:00 chiều

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tham gia webinar:

Hoặc One tap mobile:

 • Hoa Kỳ: +14086380968,,94522923450#,,,,*106194# or
  +16699006833,,94522923450#,,,,*106194#

Hoặc Điện Thoại:

 • Quay số (để có chất lượng cao hơn, hãy quay một số dựa trên địa điểm hiện tại của quý vị):
  • Hoa Kỳ: +1 408 638 0968 or +1 669 900 6833 or +1 253 215 8782 or
   +1 346 248 7799 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799 or +1 646 876 9923 or
   877 853 5247 (Miễn Cước) or 888 788 0099 (Miễn Cước) or
   833 548 0276 (Miễn Cước) or 833 548 0282 (Miễn Cước)
 • ID Webinar: 945 2292 3450 #
 • Mật mã: 106194#
 • Các số quốc tế khả dụng: https://zoom.us/u/am1OxmlgC

Images of ADA accessible and communication options

Để nhận được hỗ trợ khuyết tật, vui lòng gọi điện thoại đến số (415) 473-6456 (Giọng nói), Dịch vụ thông qua người trung gian tại số CA 711, hoặc email Elections Department ít nhất năm (5) ngày trước sự kiện. Quạn hạt sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu ít hơn năm ngày làm việc như đã thông báo. Các bản sao tài liệu đều có sẵn ở dạng thức thay thế, theo yêu cầu của quý vị.