Consultation Meetings Discussing Voter's Choice Act

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

The purpose of these meetings is to consult with representatives, advocates, and stakeholders representing language-minority and disability communities to develop a draft Election Administration Plan, which includes an education and outreach plan, as required by the Voter’s Choice Act.

Once the draft plan is developed, the Elections Department will post it online, including translated copies, and the public will be invited to review the plan and attend a meeting to give input.

Index

Language Minority Community Meeting

Public meeting to discuss the Voter's Choice Act with members of language minority communities

The Marin County Registrar of Voters will hold a public meeting to consult with members of language minority communities including representatives, advocates, and other stakeholders representing communities for which the county is required to provide voting materials and assistance in a language other than English — currently Spanish and Vietnamese. This meeting will discuss the Voter’s Choice Act and how it will change the conduct of elections in Marin County, and focus on identifying needs of language minority voters prior to proposing an Election Administration Plan, which includes an education and outreach plan, as required by the Voter’s Choice Act.

Spanish interpretation, Vietnamese Interpretation, and English captions
will be provided for this meeting

Join the Zoom Meeting

 • Date: July 28, 2021
 • Time: 1:00 p.m. – 2:30 p.m.

Join by computer or mobile device

 • Visit www.zoom.us/join
 • Meeting ID: 926 6684 8007
 • Password: 848034
 • Use the "Raise Hand" button to inform the moderator that you would like to comment.

Join by telephone

 • Dial: (669) 900-6833 or
  Toll free: (833) 548 0276
 • Meeting ID: 926 6684 8007 #
 • Attendee ID: #
 • Password: 848034#
 • Press *9 to inform the moderator that you would like to comment.

Images of ADA accessible and communication options

For disability accommodations please phone (415) 473-6456 (Voice), CA Relay 711, or email the Elections Department at least five business days in advance of the event. The County will do its best to fulfill requests received with less than five business days’ notice. Copies of documents are available in alternative formats, upon request.

Disability Community Meeting

Public meeting to discuss the Voter's Choice Act with members of the disability community

The Marin County Registrar of Voters will hold a public meeting to consult with members of the disability community including representatives from the disability community and community organizations and individuals that advocate on behalf of, or provide services to, individuals with disabilities. This meeting will discuss the Voter’s Choice Act and how it will change the conduct of elections in Marin County, and focus on identifying needs of voters with disabilities prior to proposing an Election Administration Plan, which includes an education and outreach plan, as required by the Voter’s Choice Act.

ASL Interpretation and English captions
will be provided for this meeting

Join the Zoom Meeting

 • Date: July 28, 2021
 • Time: 3:00 p.m. – 4:30 p.m.

Join by computer or mobile device

 • Visit www.zoom.us/join
 • Meeting ID: 986 7226 2073
 • Password: 860438
 • Use the "Raise Hand" button to inform the moderator that you would like to comment.

Join by telephone

 • Dial: (669) 900-6833 or
  Toll free: (833) 548 0276
 • Meeting ID: 986 7226 2073 #
 • Attendee ID: #
 • Password: 860438#
 • Press *9 to inform the moderator that you would like to comment.

Images of ADA accessible and communication options

For disability accommodations please phone (415) 473-6456 (Voice), CA Relay 711, or e-mail the Elections Department at least five business days in advance of the event. The County will do its best to fulfill requests received with less than five business days’ notice. Copies of documents are available in alternative formats, upon request.

Reunión de la comunidad de minorías lingüísticas

Reunión pública para hablar sobre la Ley de elección del votante con miembros de comunidades de minorías lingüísticas

El Registro de Votantes del Condado de Marin tendrá una reunión pública para consultar con los miembros de las comunidades de minorías lingüísticas, incluyendo representantes, defensores y otras partes interesadas que representan a las comunidades para las que el condado debe dar materiales de votación y asistencia en un idioma que no sea el inglés, actualmente español y vietnamita. Esta reunión tratará la Ley de elección del votante y cómo cambiará la conducción de las elecciones en el condado de Marin, y se enfocará en identificar las necesidades de los votantes de minorías lingüísticas antes de proponer un Plan de administración de elecciones, que incluye un plan de educación y difusión, como lo exige la Ley de elección del votante.

Habrá interpretación al español, interpretación al vietnamita y subtítulos en inglés en esta reunión

Únase a la reunión de Zoom

 • Fecha: 28 de julio de 2021
 • Hora: 1:00 p.m. – 2:30 p.m.

Únase por computadora o dispositivo móvil

 • Visite www.zoom.us/join
 • ID de la reunión: 926 6684 8007
 • Contraseña: 848034
 • Use el botón de "Levantar la mano" para informar al moderador de que le gustaría comentar.

Únase por teléfono

 • Marque: (669) 900-6833 o
  Línea gratis: (833) 548 0276
 • ID de la reunión: 926 6684 8007 #
 • ID de asistente: #
 • Contraseña: 848034#
 • Presione *9 para informar al moderador de que le gustaría comentar.

Images of ADA accessible and communication options

Para adaptaciones por discapacidad, por favor llame a (415) 473-6456 (Voz), Servicio de Retransmisión de CA 711, o envíe un correo electrónico a Elections Department al menos con cinco días hábiles de anticipación al evento. El Condado hará su mejor esfuerzo para satisfacer las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de antelación. Hay copias de los documentos disponibles en formatos alternativos, previa solicitud.

Cuộc Họp Cộng Đồng Ngôn Ngữ Thiểu Số

Cuộc họp công khai thảo luận về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri với các thành viên của cộng đồng ngôn ngữ thiểu số

Cơ quan đăng ký cử tri của quận Marin sẽ tổ chức một cuộc họp công khai để tham khảo ý kiến của các thành viên cộng đồng ngôn ngữ thiểu số bao gồm những người đại diện, người ủng hộ và các bên liên quan khác đại diện cho những cộng đồng mà phải được quận cung cấp tài liệu bỏ phiếu và hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh — hiện nay là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Cuộc họp này sẽ thảo luận về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri và cách thức thay đổi hoạt động tiến hành bầu cử tại Quận Marin, đồng thời tập trung vào việc xác định nhu cầu của cử tri nói ngôn ngữ thiểu số trước khi đề xuất Kế Hoạch Quản Lý Bầu Cử, trong đó có kế hoạch giáo dục và tiếp cận cộng đồng, theo yêu cầu của Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri.

Dịch vụ phiên dịch tiếng Tây Ban Nha, phiên dịch tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh sẽ được cung cấp cho cuộc họp này

Tham Gia Cuộc Họp qua Zoom

 • Ngày: Ngày 28 tháng 07 năm 2021
 • Giờ: 1:00 chiều – 2:30 chiều

Tham gia cuộc họp trên máy tính hoặc thiết bị di động

 • Truy cập www.zoom.us/join
 • ID Cuộc Họp: 926 6684 8007
 • Mật khẩu: 848034
 • Nhấp vào nút "Giơ Tay" để thông báo cho người kiểm duyệt biết rằng bạn muốn phát biểu ý kiến.

Tham gia cuộc họp trên điện thoại

 • Gọi: (669) 900-6833 hoặc
  Số điện thoại miễn cước: (833) 548 0276
 • ID Cuộc Họp: 926 6684 8007 #
 • ID Người Tham Dự: #
 • Mật khẩu: 848034#
 • Nhấn *9 để thông báo cho người kiểm duyệt biết rằng bạn muốn phát biểu ý kiến.

Images of ADA accessible and communication options

Để nhận được hỗ trợ khuyết tật, vui lòng gọi điện thoại đến số (415) 473-6456 (Giọng nói), Dịch vụ thông qua người trung gian tại số CA 711, hoặc email Elections Department ít nhất năm (5) ngày trước sự kiện. Quạn hạt sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu ít hơn năm ngày làm việc như đã thông báo. Các bản sao tài liệu đều có sẵn ở dạng thức thay thế, theo yêu cầu của quý vị.