Requesting a translated copy of the sample ballot

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

Requesting a translated copy of the sample ballot

The sample ballot in some precincts has been translated into Spanish. The sample ballot in some precincts has been translated into Vietnamese. To request a copy, contact the Elections Department no later than seven days before the election:

  • Call 1-415-473-6456
  • Email: elections@marincounty.org
  • Mail a written request to PO Box E, San Rafael, CA 94913. Must arrive seven days before Election Day.

The sample ballot is for information only.


Cómo solicitar una copia traducida de la boleta de muestra

En algunos recintos, la boleta de muestra ha sido traducida al español. Para solicitar una copia, comuníquese con el Departamento Electoral a más tardar siete días antes de la elección.

  • Llame al 1-415-473-6456
  • Email: elections@marincounty.org
  • Envíe una solicitud escrita a P.O. Box E, San Rafael, CA 94913. Tiene que llegar siete días antes del día de la elección.

La boleta de muestra es solo para fines informativos.


Xin một bản sao của lá phiếu mẫu đã được thông dịch

Lá phiếu mẫu đã được phiên dịch sang tiếng Việt tại một số khu vực bầu cử. Để xin một bản sao, hãy liên lạc với Ban Bầu Cử trễ nhãt là bảy ngày trước ngày bầu cử.

  • Hãy gọi số 1-415-473-6456
  • Email: elections@marincounty.org
  • Gửi một thư yêu cầu đến PO Box E, San Rafael, CA 94913. Thư phải đến nơi bảy ngày trước Ngày Bầu Cử.

Lá phiếu mẫu chỉ để thông tin mà thôi.