The Voter’s Choice Act Comes to Marin County!

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

The Voter’s Choice Act Comes to Marin County!

Marin 县的《选民选择法案》!

¡La Ley de Elección del Votante llega al condado de Marin!

Đạo Luật Quyền Lựa Chọn của Cử Tri Áp Dụng cho Quận Marin!

Index

English

 • What is the voter’s choice act?

  The Voter’s Choice Act is a law that allows counties to offer voters more choices for how, when, and where they vote. What changed? Now, all active registered voters are automatically mailed a ballot, early voting is expanded for more days, and voters may vote in-person at a regional vote center.

 • How does it work?

  ALL active registered voters are automatically mailed a ballot and have THREE ways to return it:

  • Image of a mail box By Mail No stamp needed!
  • Image of a a safe At an Official Ballot Drop Box No stamp needed!
  • Image of a building At a Vote Center No stamp needed!
 • What is a vote center?

  Voters may vote in-person at ANY vote center in Marin County. Assigned, neighborhood polling places are replaced by regional vote centers that open at least 3 days before Election Day with MORE services:

  • Image of a piece of papre with writing Register to Vote & Vote the Same Day
  • Image of a piece of paper inserted in an envelope Replace a Lost or Damaged Ballot
  • Image of a clock Early Voting Vote before Election Day!
  • ADA accessible logo Vote with an Accessible Voting Machine
  • Image of two peolpe sitting at a table Request Help
 • Important Things to Know About This Election
  • Register to vote or update your information at registertovote.ca.gov or contact the Elections Department for a paper application. The deadline is May 23.
  • Your Official Ballot will be mailed to you May 9 (please allow 5-7 days to arrive).
  • To request a translated sample ballot (in Chinese, Spanish, or Vietnamese) or a Remote Accessible Vote-by-Mail Ballot, contact the Elections Department.
 • Marin County Elections Department

  3501 Civic Center Drive Suite 121, San Rafael, CA 94903

  Call (415) 473-6456, toll-free (833) 644-2061, or 711 (CA Relay Service)

中国人

 • 什么是《选民选择法案》?

  《选民选择法案》 (Voter’s Choice Act) 是一部法律,该法律允许各县就投票方式、投票时间和投票地点向选民提供更多选择。有什么变化? 现在,所有有效的登记选民均自动获得一张邮寄的选票,预投票时间延长了数天,并且选民也可以在区域投票中心进行现场投票 。

 • 如何进行?

  所有有效的登记选民都将自动获得一张邮寄的选票,并且有三方式寄回选票:

  • Image of a mail box邮寄方式 无需贴邮票!
  • Image of a a safe 放入安全投票箱 无需贴邮票!
  • Image of a building 交至投票中心 无需贴邮票!
 • 什么是投票中心?

  选民可以在 Marin 县的任何一处投票中心进行现场投票。区域投票中心取代了指定的街区投票场所,将在选举日前开放至少 3 天,并且提供更多服务:

  • Image of a piece of papre with writing 登记投票并在 当天投票
  • Image of a piece of paper inserted in an envelope 更换遗失或 损坏的选票
  • Image of a clock 预投票 在选举日之前投票
  • ADA accessible logo 通过无障碍 投票机投票
  • Image of two peolpe sitting at a table 申请帮助
 • 有关选举的重要须知事项
  • 如需登记投票或更新您的信息,请访问 registertovote.ca.gov,或者联系选举部 (Elections Department) 获取纸质申请。截止日期为 5 月 23 日。
  • 您的正式选票将于 5 月 9 日邮寄给您(运输时间为 5 至 7 天)。
  • 如需获取翻译的选票样本(中文、西班牙语或越南语)或远程无障碍邮寄选票,请联系选举部。
 • Marin 县选举部

  3501 Civic Center Drive Suite 121, San Rafael, CA 94903

  请致电:(415) 473-6456,免费电话:(833) 644-2061,或 711(加州电话转接服务)

Español

 • ¿Qué es la Ley de Elección del Votante?

  La Ley de Elección del Votante es una ley que permite a los condados ofrecer más opciones en relación con cómo, cuándo y dónde votar. ¿Qué cambió? Ahora, todos los votantes activos inscritos reciben automáticamente por correo postal una papeleta de voto, la votación temprana se amplía por más días y los votantes pueden votar de manera presencial en un centro regional de votación.

 • ¿Cómo funciona?

  TODOS los votantes activos inscritos reciben automáticamente por correo postal una papeleta de voto y tienen TRES maneras de enviarla:

  • Image of a mail box Por correo postal No se necesita un sello
  • Image of a a safe En una caja de entrega de boletas segura No se necesita un sello
  • Image of a building En un centro de votación No se necesita un sello
 • ¿Qué es un centro de votación?

  Los votantes pueden votar de manera presencial en CUALQUIER centro de votación del condado de Marin. Los lugares de votación asignados del barrio son reemplazados por centros regionales de votación que abren al menos 3 días antes del día de las elecciones con MÁS servicios:

  • Image of a piece of papre with writing Regístrese para votar y vote el mismo día
  • Image of a piece of paper inserted in an envelope Reemplace una papeleta de voto perdida o dañada
  • Image of a clock Votación temprana ¡Vote antes del día de las elecciones!
  • ADA accessible logo Vote en una máquina de votación de fácil acceso
  • Image of two peolpe sitting at a table Pida ayuda
 • Lo que hay que saber sobre estas elecciones
  • Regístrese para votar o actualice su información en registertovote.ca.gov o comuníquese con el Departamento de Elecciones (Elections Department) para obtener una solicitud en papel. La fecha límite es el 23 de mayo.
  • Le enviarán la papeleta oficial de voto por correo postal el 9 de mayo (demorará entre 5 y 7 días).
  • Para pedir una papeleta de muestra traducida (al chino, español o vietnamita) o una papeleta de voto por correo de acceso remoto, comuníquese con el Departamento de Elecciones.
 • Departamento de Elecciones del condado de Marin

  3501 Civic Center Drive Suite 121, San Rafael, CA 94903

  Llame al (415) 473-6456, al (833) 644-2061 (gratis) o al 711 (servicio de retransmisión de CA)

Tiếng Việt

 • Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri là gì?

  Đạo Luật Quyền Lựa Chọn Của Cử Tri là luật cho phép các quận cung cấp cho cử tri nhiều lựa chọn hơn về cách thức, thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Điều gì đã thay đổi? Giờ đây, tất cả các cử tri đã đăng ký sẽ tự động được gửi một lá phiếu qua thư, bỏ phiếu sớm được kéo dài thêm nhiều ngày và cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp tại một trung tâm bỏ phiếu trong khu vực.

 • Đạo Luật Hoạt Động Như Thế Nào?

  TẤT CẢ các cử tri đã đăng ký sẽ tự động được gửi một lá phiếu qua thư và có BA cách để gửi lại:

  • Image of a mail box Qua Thư Không Cần Tem!
  • Image of a a safe Tại Một Thùng Bỏ Phiếu An Toàn Không Cần Tem!
  • Image of a building Tại Một Trung Tâm Bỏ Phiếu Không Cần Tem!
 • Trung Tâm Bỏ Phiếu là gì?

  Cử tri có thể bỏ phiếu trực tiếp tại trung tâm bỏ phiếu BẤT KỲ ở Quận Marin. Thay thế các địa điểm bỏ phiếu vùng lân cận được chỉ định bằng các trung tâm bỏ phiếu trong khu vực, mở ít nhất 3 ngày trước Ngày Bầu Cử với NHIỀU dịch vụ HƠN:

  • Image of a piece of papre with writing Đăng Ký Bỏ Phiếu & Bỏ Phiếu Cùng Ngày
  • Image of a piece of paper inserted in an envelope Thay Thế Lá Phiếu Đã Mất hoặc Bị Hư Hỏng
  • Image of a clock Bỏ Phiếu Sớm Bỏ Phiếu Trước Ngày Bầu Cử!
  • ADA accessible logo Bỏ Phiếu bằng Máy Bỏ Phiếu Có Thể Tiếp Cận
  • Image of two peolpe sitting at a table Yêu Cầu Hỗ Trợ
 • Những Điều Quan Trọng Cần Biết Về Cuộc Bầu Cử Này
  • Đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin tại registertovote.ca.gov hoặc liên hệ với Ban Bầu Cử để đăng ký trên giấy. Thời hạn là ngày 23 tháng 5.
  • Lá Phiếu Chính Thức sẽ được gửi cho quý vị qua thư vào ngày 5 tháng 9 (xin vui lòng đợi 5-7 ngày để nhận).
  • Để yêu cầu dịch một lá phiếu mẫu (bằng Tiếng Trung, Tiếng Tây Ban Nha hoặc Tiếng Việt) hoặc Lá Phiếu Bỏ Phiếu Qua Thư Có Thể Tiếp Cận Từ Xa, hãy liên hệ với Ban Bầu Cử.
 • Ủy Ban Bầu Cử Quận Marin

  3501 Civic Center Drive Suite 121, San Rafael, CA 94903

  Gọi (415) 473-6456, số điện thoại miễn cước (833) 644-2061, hoặc 711 (Dịch Vụ Chuyển Tiếp Cuộc Gọi của California)