Marking Your Ballot

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

Marking your ballot

If you are unable to mark your ballot, you may bring up to two individuals to the polls to assist you. These individuals cannot be your employer or union representative.


填写选票

如果您无法填写选票,您最多可以带两个人去投票站协助您。但这些人不得为您的雇主或工会代表。


Para marcar su boleta electoral

Si usted no puede marcar su boleta electoral, puede traer hasta dos personas al lugar de votación para que le ayuden. Estas personas no pueden ser ni su empleador (patrón) ni tampoco su representante sindical (de la unión).


Đánh dấu vào lá phiếu của quý vị

Nếu quý vị không thể đánh dấu vào lá phiếu của mình, quý vị có thể đem theo tối đa hai người đến phòng phiếu để trợ giúp quý vị. Những người này không thể là chủ hãng hoặc người đại diện công đoàn của quý vị.