Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ này, người nộp đơn phải:

  • Sống tại Quân Marin (chương trình này dành cho tất cả cư dân Marin bất kể tư cách công dân là gì).
  • Sống trong một hộ gia đình có thu nhập thấp. Tại Quận Marin, một hộ gia đình có thu nhập thấp được định nghĩa là một hộ gia đình có thu nhập dưới mức sau đây theo quy mô hộ gia đình:
Quy mô hộ gia đình Thu nhập hàng năm của hộ gia đình có thu nhập thấp (updated 04/12/2021)
1 $102,450
2 $117,100
3 $131,750
4 $146,350
5 $158,100
6 $169,800
7 $181,500

Vui lòng lưu ý rằng thu nhập này được xác định theo thu nhập hiện tại của hộ gia đình, chứ không phải thu nhập hàng năm được đánh thuế.