Chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ QUẬN MARIN (MARIN COUNTY RENTAL ASSISTANCE)

Kiểm tra trạng thái đơn đăng ký quý vị đã nộp tại đây.

Nếu quý vị đã nộp đơn trước khi cổng thông tin của chúng tôi đóng và đang chờ chương trình ra quyết định chính thức, luật pháp tiểu bang cung cấp các biện pháp bảo hộ chống trục xuất nhằm chống lại các hành động cầm giữ bất hợp pháp do không thanh toán tiền thuê nhà cho những tháng hỗ trợ đủ điều kiện mà quý vị đã đề nghị. Các biện pháp bảo hộ ở cấp tiểu bang này có hiệu lực cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Các đơn đăng ký được tiếp nhận sau ngày 8 tháng 1 được đưa vào danh sách dự bị và sẽ được xử lý nếu quỹ còn dư.

Nếu quý vị có thắc mắc khác, vui lòng gửi email đến rentalassistance@marincounty.org hoặc gọi số 415-473-2223.  Do số lượng câu hỏi lớn, quý vị có thể cần chờ tối đa 3 ngày làm việc để nhận được hồi đáp.