Chương trình hỗ trợ cho thuê khẩn cấp

Danh sách chờ

Các đơn ghi danh trong danh sách chờ đợi sẽ được chấp nhận đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2022 Danh sách chờ không bảo đảo những người nộp đơn sẽ nhận được trợ cấp thuê nhà. Các biện pháp bảo vệ trục xuất của tiểu bang có thể không áp dụng cho các đơn nộp sau ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Thông báo dành cho Người Nộp Đơn Tham Gia Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Khẩn Cấp

Chúng tôi vui mừng thông báo về việc ra mắt cổng thông tin Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà mới. Chúng tôi đã thiết kế để quý vị có thể dễ dàng hơn; tham gia danh sách chờ (hiện mở đến ngày 31 tháng 3), trong việc xem đơn đăng ký, cung cấp thông tin bổ sung cho chúng tôi và nhận thư trạng thái để xác minh việc tham gia vào Chương Trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà Khẩn Cấp.

Tất cả những người nộp đơn tham gia chương trình Hỗ Trợ Tiền Thuê Nhà phải đăng ký lại với cổng thông tin mới để lấy thông tin đăng nhập tại: http://rentalassistance.marincounty.org/.

Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước trên trang web của chúng tôi.

Câu hỏi?

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Yêu cầu về điều kiện hỗ trợ cho người khuyết tật có thể được thực hiện bằng cách gọi điện đến số (415) 473-2223.