Tài Liệu Cần Thiết

Vui lòng đem theo những hồ sơ sau đây:

 1. Bản sao ID có hình của quý vị. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Bằng lái xe có hình của người lái xe hiện tại (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ nhận dạng ID có hình không phải của người lái xe (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Hộ chiếu
  • Nhận dạng có hình từ Quận Xuất Xứ (không phải Hoa Kỳ)
  • Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ
  • Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (hiệu lực trong vòng 10 năm sau ngày cấp)
  • Giấy Phép Tập Lái có hình (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ Nhận Dạng Hãng Làm có hình
 2. Hồ Sơ Thu Nhập. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trog những hồ sơ sau đây:
  • Cuống lương (tối thiểu 30 ngày)
  • Thư trợ cấp thất nghiệp
  • W-2
  • Bản sao kê ngân hàng (thể hiện tiền lương hoặc giảm lương)
  • Thư từ chủ lao động (thể hiện mức thu nhập, giảm mức thu nhập hoặc sa thải);
  • Mẫu 1040 như đã nộp cho IRS
  • Thư quyết định phúc lợi (an sinh xã hội, VA, v.v.)
  • Bản tự kê khai (có thể sử dụng nếu tự kinh doanh hoặc không thể cung cấp hồ sơ khác)
 3. Bằng Chứng Thuê Nhà. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Trang đầu tiên của hợp đồng thuê hiện tại
  • Hóa đơn điện nước thể hiện địa chỉ
  • Thông báo tiền thuê nhà quá hạn
  • Thông báo trục xuất
  • Bản tự kê khai (nếu không thể cung cấp hồ sơ khác)