Marin County Emergency Rental Assistance Program

Community Development Agency

 To translate this page scroll up and click on the link that says "Select Language."

 Para leer esta página en español desplácese hacia arriba y haga clic en el enlace que dice "Select Language" (seleccionar idioma) y elija "Spanish" (español).

Icon of a house with a dollar bill on top

Marin County Emergency Rental Assistance Program

El Programa de Asistencia para el Alquiler del condado de Marin

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp tại Quận Marin

The application process is open for unpaid rent and/or utilities from April 2020-December 2021. Currently, back rent is being paid, and at 100%. Payment for the following is in development, and will be announced soon:

 • Compensation for money borrowed to pay rent and for future rent
 • Past grants for 80% or 25% of back rent will be "topped off" automatically to 100%
 • Utility payments

El proceso de solicitud está abierto para alquileres o servicios públicos impagos desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021. Actualmente, el alquiler retroactivo se paga al 100%. El pago de lo siguiente está en desarrollo, y se anunciará pronto:

 • Compensación por dinero prestado para pagar el alquiler y para alquileres futuros
 • Subvenciones pasadas del 80% o el 25% de alquiler retroactivo se “rematará” automáticamente al 100%
 • Pagos de servicios públicos

Quy trình đăng ký sẽ bắt đầu dành cho tiền thuê nhà chưa thanh toán và/hoặc dịch vụ tiện ích từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021. Hiện tại, tiền thuê nhà còn thiếu đang được thanh toán và ở mức 100%.Việc thanh toán cho khoản sau đang được thiết lập và sắp được công bố:

 • Khoản bồi thường đối với tiền đã vay để trả tiền thuê nhà và tiền thuê nhà trong tương lai
 • Khoản trợ cấp trước đây cho 80% hoặc 25% tiền thuê nhà còn thiếu sẽ được “hoàn thành” tự động lên 100%
 • Thanh toán các dịch vụ tiện ích

 Landlord Information Sessions. Sesiones de información para propietarios. Phiên Thông Tin Cho Chủ Nhà.

 • When/Cuándo/Thời gianEvery Thursday from 6-7PM / Cada jueves desde 6-7PM / 6-7h tối Thứ Năm Hàng Tuần
 • Where/Dónde/Địa điểm: Zoom| Meeting ID: 997 1252 0989, Passcode: 214134, Telephone: 1 669 900 6833 US (San Jose)

New Applicant Landlord and Tenant

Returning Applicant Landlord and Tenant

Aplicante Nuevo Proprietario y Inquilino

Aplicante de Regreso Proprietario y Inquilino

Ứng dụng mới Chủ nhà và Người thuê

Quay trở lại ứng dụng Chủ nhà và Người thuê


Eviction Moratorium Extension through September 30, 2021

Statewide COVID-19 eviction protections have been extended through September 30, 2021. All renters are protected by this law, regardless of citizenship status. To be protected, renters should send a signed declaration form to their landlord each month they are unable to pay rent. This form can be found on COVID-19 Renter Protections.

Extensión de la moratoria de desahucio hasta el 30 de septiembre de 2021

Las protecciones estatales de desahucio por el COVID-19 se extendieron hasta el 30 de septiembre de 2021. Todos los inquilinos están protegidos por esta ley, independientemente de su estado de ciudadanía. Para estar protegidos, los inquilinos deben enviar un formulario de declaración firmado al propietario cada mes que no puedan pagar el alquiler. Este formulario se puede encontrar en el sitio web COVID-19 Renter Protections.

Gia Hạn Lệnh Tạm Hoãn Trục Xuất đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021

Các biện pháp chống trục xuất do COVID-19 trên toàn tiểu bang đã được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Tất cả những người thuê nhà đều được luật này bảo vệ, bất kể tình trạng công dân của họ là gì. Để được bảo vệ, người thuê nhà cần cung cấp mẫu khai báo đã ký cho chủ nhà mỗi tháng rằng họ không thể trả tiền thuê. Biểu mẫu này có trên trang web COVID-19 Renter Protections.


Local Community Organizations and Resources

This program is a partnership between the County of Marin and local community-based organizations, including Adopt A Family, Canal Alliance, Community Action Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services and Women Helping All People.

Organizaciones de la Comunidad Local y Recursos

Esta programa es es un esfuerzo conjunto del Condado de Marin, Marin Community Foundation, y organizaciones de la comunidad local, incluyendo Adopt A Family, Canal Alliance, Community Action Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services, y Women Helping All People.  

Các Tổ Chức và Nguồn Lực Cộng Đồng Địa Phương

Chương trình này được hợp tác giữa Quận Marin và các tổ chức cộng đồng địa phương, bao gồm Adopt A Family, Canal Alliance, Community Action Marin, North Marin Community Services, Ritter Center, St. Vincent de Paul Society, West Marin Community Services và Women Helping All People.


Questions?

There is help available to fill out an application.

Please email Rental Assistance, or call (415) 473-2223. Requests for disability accommodations may be made by phoning (415) 473-2223 (Voice), CA Relay 711 or by email. Please do not call the line more than once, as it slows down the process.  Staff will be available to assist applicants who do not have access to a computer or smart phone, or need additional assistance. 

¿Preguntas?

Hay ayuda disponible para llenar una solicitud.

Por favor envíe  un correo electrónico al Rental Assistance,  o llame (415) 473-2223. Para solicitar acomodaciones para personas con discapacidades, llame (415) 473-2223 (voz), CA Relay 711 o por correo electrónico computadora o teléfono que puede conectarse al internet, o si necesita ayuda completando la solicitud.

Thắc mắc?

sẵn trợ giúp để điền vào một ứng dụng.

Vui lòng gửi email tới Rental Assistance (Bộ phận Hỗ trợ Cho thuê), hoặc gọi tới (415) 473-2223. Quý vị có thể yêu cầu hỗ trợ về chỗ ở cho người khuyết tật bằng cách Điện thoại đến số (415) 473-2223 (Giọng nói), CA Relay 711 hoặc gửi email. Vui lòng không gọi tới số này quá nhiều lần, sẽ làm tắc nghẽn quá trình. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những người nộp đơn không thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh, hoặc cần hỗ trợ thêm.

 

Eligibility / Elegibilidad / Đủ điều kiện

To qualify for this assistance, applicants must: / Para recibir asistencia, las personas necesitan cumplir con estos requisitos: / Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ này, người nộp đơn phải:

 • Live in Marin County (this program is open to all Marin residents regardless of citizenship status) / Ser un inquilino en el Condado de Marin (ofrecemos este programa a todos que viven en el condado de Marin, independientemente de su estatus ciudadanía) / Sống tại Quân Marin (chương trình này dành cho tất cả cư dân Marin bất kể tư cách công dân là gì)
 • Be in a low-income household. In Marin County, a low-income household is defined as a household that earns below the following by household size: / Vivir en un hogar de bajos ingresos. En el condado de Marin, un hogar de bajos ingresos se define como un hogar que gana menos de lo siguiente dependiendo del tamaño del hogar: / Sống trong một hộ gia đình có thu nhập thấp. Tại Quận Marin, một hộ gia đình có thu nhập thấp được định nghĩa là một hộ gia đình có thu nhập dưới mức sau đây theo quy mô hộ gia đình:
Household Size Low-Income Household Annual Income (updated 04/12/2021)
1 $102,450
2 $117,100
3 $131,750
4 $146,350
5 $158,100
6 $169,800
7 $181,500

Please note that this income will be determined by the household's current income, as opposed to annual income for tax purposes. / Tenga en cuenta que estos ingresos serán determinados por los ingresos actuales, a diferencia de los ingresos anuales que se utilizan para el pago de impuestos / Vui lòng lưu ý rằng thu nhập này được xác định theo thu nhập hiện tại của hộ gia đình, chứ không phải thu nhập hàng năm được đánh thuế.

Needed Documents / Documentos Necessarios / Tài Liệu Cần Thiết

Documents / Documentos / Các tài liệu /单据

For this program, you will need to upload a copy of the following documents:

 • Copy of your photo ID. You can satisfy this requirement using one (1) of the following:
  • Current Driver’s License with photograph (from the U.S. or any of its territories);
  • Non-Driver’s Identification Card with photograph (from the U.S. or any of its territories);
  • Passport;
  • Identification from County of Origin with photograph (non-U.S.);
  • U.S. Permanent Resident Card;
  • U.S. Certificate of Naturalization (good for 10 years after date of issue);
  • Learner Permit with photograph (from the U.S. or any of its territories);
  • Work Identification with photograph.
 • Income Documentation. You can satisfy this requirement using one (1) of the following:
  • Pay stub(s) (minimum 30 days);
  • Unemployment award letter;
  • W-2;
  • Bank statement (reflecting salary or reduction in salary);
  • Letter from employer (reflecting income level, decrease in income level or layoff);
  • Form 1040 as filed with IRS;
  • Benefits award letter (social security, VA, etc.);
  • Self-declaration statement (can be used if self-employed or if other documents cannot be produced).
 • Proof of Tenancy. You can satisfy this requirement using one (1) of the following:
  • First page of current lease;
  • Utility bill showing address;
  • Notice of past due rent;
  • Eviction notice;
  • Self-declaration (if other documents cannot be produced).

Para este programa, usted necesitará cargar una copia de los siguientes documentos:

 • Copia de su identificación con foto. Usted puede satisfacer este requisito utilizando uno (1) de los siguientes:
  • Licencia de conducir vigente con fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios);
  • Tarjeta de Identificación de No Conductor con fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios);
  • Pasaporte;
  • Identificación del Condado de Origen con fotografía (de fuera de Estados Unidos);
  • Tarjeta de Residente Permanente de Estados Unidos;
  • Certificado de Naturalización de Estados Unidos (válido durante 10 años a partir de la fecha de emisión);
  • Permiso de Aprendizaje con fotografía (de Estados Unidos o de cualquiera de sus territorios);
  • Identificación de Trabajo con fotografía;
 • Documentación de Ingresos. Usted puede satisfacer este requisito utilizando uno (1) de los siguientes:
  • Talón(es) de pago (mínimo 30 días);
  • Carta de asignación de desempleo;
  • W-2;
  • Extracto Bancario (que refleje el salario o la reducción del mismo);
  • Carta del empleador (que refleje el nivel de ingresos, la disminución del nivel de ingresos o el despido);
  • Formulario 1040 presentado al IRS;
  • Carta de asignación de beneficios (seguridad social, VA, etc.);
  • Declaración de auto declaración (puede utilizarse si se trabaja por cuenta propia o si no se pueden presentar otros documentos).
 • Prueba de Arrendamiento. Usted puede satisfacer este requisito utilizando uno (1) de los siguientes:
  • Primera página del contrato de alquiler actual;
  • Factura de servicios públicos que indique la dirección;
  • Aviso de alquiler vencido;
  • Aviso de desalojo;
  • Auto declaración (si no se pueden presentar otros documentos);

Vui lòng đem theo những hồ sơ sau đây:

 • Bản sao ID có hình của quý vị. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Bằng lái xe có hình của người lái xe hiện tại (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ nhận dạng ID có hình không phải của người lái xe (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Hộ chiếu
  • Nhận dạng có hình từ Quận Xuất Xứ (không phải Hoa Kỳ)
  • Thẻ Thường Trú Nhân Hoa Kỳ
  • Giấy Chứng Nhận Nhập Tịch Hoa Kỳ (hiệu lực trong vòng 10 năm sau ngày cấp)
  • Giấy Phép Tập Lái có hình (từ Hoa Kỳ hoặc bất cứ lãnh thổ nào trong Hoa Kỳ)
  • Thẻ Nhận Dạng Hãng Làm có hình
 • Hồ Sơ Thu Nhập. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trog những hồ sơ sau đây:
  • Cuống lương (tối thiểu 30 ngày)
  • Thư trợ cấp thất nghiệp
  • W-2
  • Bản sao kê ngân hàng (thể hiện tiền lương hoặc giảm lương)
  • Thư từ chủ lao động (thể hiện mức thu nhập, giảm mức thu nhập hoặc sa thải);
  • Mẫu 1040 như đã nộp cho IRS
  • Thư quyết định phúc lợi (an sinh xã hội, VA, v.v.)
  • Bản tự kê khai (có thể sử dụng nếu tự kinh doanh hoặc không thể cung cấp hồ sơ khác)
 • Bằng Chứng Thuê Nhà. Quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này với một (1) trong những hồ sơ sau đây:
  • Trang đầu tiên của hợp đồng thuê hiện tại
  • Hóa đơn điện nước thể hiện địa chỉ
  • Thông báo tiền thuê nhà quá hạn
  • Thông báo trục xuất
  • Bản tự kê khai (nếu không thể cung cấp hồ sơ khác)

Frequently Asked Questions / Preguntas más Frecuentes / Các Câu Hỏi Thường Gặp

Resources / Recursos / Nguồn

Rental Assistance Resources and Documents

Community Resources

Legal Support/Mediation
 • Legal Aid of Marin: — legal advocacy and support:
 • Fair Housing Advocates of Northern California — legal advocacy and support for cases related to Fair Housing violations:
 • Consumer Protection Unit (Mediation Services) — mediation services between landlords and tenants:
Resources for People Experiencing Homelessness
 • Homeward Bound of Marin — emergency shelters and support for individuals and families experiencing homelessness
  • HB website
  • Admin Office: (415) 382-3363
  • Family Center: (415) 457-2115
  • B Street Center: (415) 459-5843
 • St. Vincent de Paul Society of Marin — support for individuals and families experiencing homelessness:
  • St. Vincent website
  • Phone: (415) 454-0366 (helpdesk)
  • Drop In Wednesday afternoon 1:30 to 3:30 820 B St., San Rafael — offers resources such as bus tickets, ID, car repair, security deposits.
 • Ritter Center — support for individuals and families experiencing homelessness:
Domestic Violence
 • Center for Domestic Peace — emergency shelters and support for individuals and families experiencing domestic violence:
  • CDP website
  • Phone: (415) 924-6616
  • Text available: (415) 526-2557 only 9 a.m. – 5 p.m, Monday – Friday.

COVID-19 and Eviction Resources