County of Marin - News Releases - Notice of proposed consolidated polling place locations and ballot drop-off locations for the November 3, 2020 General Election

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

For Immediate Release
August 21, 2020

NOTICE OF PROPOSED CONSOLIDATED POLLING PLACE LOCATIONS AND BALLOT DROP-OFF LOCATIONS FOR THE NOVEMBER 3, 2020 GENERAL ELECTION

NOTICE IS HEREBY GIVEN TO by the Marin County Registrar of Voters that recent legislation requires ballots to be mailed to all active registered voters in consideration of the current COVID-19 pandemic, as well as options for in-person voting locations three days before, and on Election Day. Consolidated polling places will be open October 31, November 1, and November 2 for eight hours per day, and will be open on November 3, Election Day, from 7 a.m. to 8 p.m. Hours of operation of consolidated polling places will be posted at www.marinvotes.org after locations are finalized. Legislation also requires a minimum number of ballot drop boxes to be available.

NOTICE IS FURTHER GIVEN that the Registrar of Voters has posted the list of proposed in-person voting locations and drop boxes online at www.marinvotes.org and will accept written comments on the proposed locations for 10 days following the date of this notice. Following the 10-day public comment period, the elections official shall consider any comments and shall adjust locations to the extent the official deems appropriate before finalizing the locations Written public comments can be sent via via email to elections@marincounty.org or mailed to the attention of Lynda Roberts, Registrar of Voters, P.O. Box E, San Rafael, CA 94913. All written comments must be received no later than 5:00 p.m. ten days following the date of this notice. If you are unable to access the list online, a copy will be sent to you at your request. You may email elections@marincounty.org or call (415) 473-6456 to request a copy.

NOTIFICACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE UBICACIONES DE LUGARES DE VOTACIÓN CONSOLIDADOS Y UBICACIONES DE LUGARES DE ENTREGA DE BALOTAS PARA LA ELECCIÓN GENERAL DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

POR MEDIO DE LA PRESENTE, el Registro de Votantes del condado de Marin notifica que la legislación reciente solicita que las balotas se envíen por correo postal a todos los votantes registrados activos, en consideración de la pandemia actual de COVID-19, así como las opciones de las ubicaciones para votar en persona, tres días antes del día de la elección. Los lugares de votación consolidados estarán abiertos el 31 de octubre, y el 1. y el 2 de noviembre durante ocho horas al día, y estarán abiertos el 3 de noviembre, día de la elección, de 7 a. m. a 8 p. m. Los horarios de operación de los lugares de votación consolidados se publicarán en www.marinvotes.org, después de determinar las ubicaciones. La legislación también solicita que solo esté disponible una cantidad mínima de cajas para entregar balotas.

ADEMÁS, SE NOTIFICA que el Registro de Votantes publicó en línea la lista de ubicaciones para votar en persona y de cajas de entrega de balotas propuestas en www.marinvotes.org y aceptará comentarios por escrito sobre la propuesta de ubicaciones durante los siguientes 10 días posteriores a la fecha de esta notificación. Después de 10 días del periodo de comentarios públicos, el funcionario electoral considerará todos los comentarios y adaptará las ubicaciones en la medida en que el funcionario considere apropiado antes de determinar las ubicaciones. Los comentarios públicos por escrito se pueden enviar por correo electrónico a elections@marincounty.org o por correo postal a Lynda Roberts, Registrar of Voters, P.O. Box E, San Rafael, CA 94913. Todos los comentarios por escrito se deben recibir a más tardar a las 5:00 p.m., diez días después de la fecha de esta notificación. Si no puede acceder a la lista en línea, le enviaremos una copia si así lo solicita. Puede enviar un correo electrónico a elections@marincounty.org o llamar al 415 473 6456 para solicitar una copia.

THÔNG BÁO VỀ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU HỢP NHẤT VÀ ĐỊA ĐIỂM THÙNG BỎ PHIẾU ĐƯỢC ĐỀ XUẤTCHO CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 3 THÁNG MƯỜI MỘT, 2020

QUA ĐÂY, THÔNG BÁO ĐƯỢC Chuyên Viên Đăng Ký Cử Tri Quận Marin cho biết rằng luật mới ban hành yêu cầu lá phiếu phải được gửi qua bưu điện đến mọi cử tri hoạt động đã được đăng ký, do cân nhắc đến đại dịch COVID-19 hiện nay, cũng như những lựa chọn về địa điểm bỏ phiếu trực tiếp trong ba ngày trước, và vào Ngày Bầu Cử. Những nơi bỏ phiếu hợp nhất sẽ mở cửa vào ngày 31 tháng Mười, ngày 1 tháng Mười Một và ngày 2 tháng Mười Một trong tám tiếng mỗi ngày, và sẽ mở cửa vào ngày 3 tháng Mười Một, Ngày Bầu Cử, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Giờ làm việc của những nơi bỏ phiếu hợp nhất sẽ được đăng tại www.marinvotes.org sau khi các địa điểm được thông qua lần cuối. Luật ban hành cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn một số lượng tối thiểu các thùng bỏ phiếu.

THÔNG BÁO CŨNG CHO BIẾT rằng Chuyên Viên Đăng Ký Cử Tri đã đăng trực tuyến danh sách các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp và các thùng bỏ phiếu được đề xuất tại www.marinvotes.org và sẽ tiếp nhận các văn bản đóng góp ý kiến về những địa điểm được đề xuất trong 10 ngày sau ngày ra thông báo này. Sau thời gian 10 ngày người dân đóng góp ý kiến, viên chức tuyển cử sẽ xem xét bất cứ mọi ý kiến và sẽ điều chỉnh các địa điểm trong phạm vi mà viên chức đó cho là phù hợp trước khi thông qua các địa điểm lần cuối. Văn bản đóng góp ý kiến của người dân có thể được gửi qua email đến elections@marincounty.org hay gửi qua bưu điện đến Lynda Roberts, Registrar of Voters, P.O. Box E, San Rafael, CA 94913. Mọi văn bản đóng góp ý kiến phải được nhận không trễ hơn 5 giờ chiều, mười ngày sau ngày ra thông báo này. Nếu quý vị không thể lấy danh sách trực tuyến, một bản sao sẽ được gửi đến cho quý vị nếu quý vị yêu cầu. Quý vị có thể gửi email đến elections@marincounty.org hoặc gọi 415 473 6456 để yêu cầu một bản sao.

Lynda Roberts
Registrar of Voters

Proposed Consolidated Polling Place Locations

Open October 31 – November 3

Location Address
Albert J. Boro Community Center 50 Canal St, San Rafael
American Legion Hall 120 Veterans Place, San Anselmo
Belvedere Community Center 50 San Rafael Ave, Belvedere
Bolinas Community Center 14 Wharf Rd, Bolinas
Fairfax Women’s Club 46 Park Rd, Fairfax
First Presbyterian Church of San Anselmo 72 Kensington Rd, San Anselmo
First Presbyterian Church of San Rafael 1510 5th Ave, San Rafael
Hamilton Community Center West Wing 500 Palm Dr, Novato
Homestead Valley Community Center 315 Montford Ave, Mill Valley
Marguerita C. Johnson Senior Center 640 Drake Ave, Marin City
Marin Center 20 Avenue of The Flags, San Rafael
Marin County Office of Education 1111 Las Gallinas Ave, San Rafael
Marinwood Community Center 775 Miller Creek Rd, San Rafael
Masonic Lodge 1122 Magnolia Ave, Larkspur
Mill Valley Community Center 180 Camino Alto, Mill Valley
Nativity of Christ Greek Orthodox Church 1110 Highland Dr, Novato
Novato City Hall 901 Sherman Ave, Novato
Novato Library 1720 Novato Blvd, Novato
Novato School District Offices 1015 7th St, Novato
Redwoods Presbyterian Church 110 Magnolia Ave, Larkspur
Saint Luke Presbyterian Church 10 Bayview Dr, San Rafael
Saint Sebastian’s Catholic Church 373 Bon Air Rd, Kentfield
San Geronimo Valley Community Center 6350 Sir Francis Drake Blvd, San Geronimo
San Rafael Community Center 618 B St, San Rafael
Sausalito City Hall 420 Litho St, Sausalito
Tam Valley Community Center 203 Marin Ave, Mill Valley
Tiburon Town Hall 1505 Tiburon Blvd, Tiburon
West Marin Multi-Services Center 1 Sixth Street, Point Reyes
Whistlestop 930 Tamalpais Ave, San Rafael

Proposed Drop Box Locations

Available October 6 – November 3

Location Address
Albert J. Boro Community Center 50 Canal St, San Rafael
Bolinas Community Center 14 Wharf Rd, Bolinas
Community Action Marin 5520 Nave Dr, Novato
Corte Madera Recreation Center 498 Tamalpais Dr, Corte Madera
Fairfax Town Hall 142 Bolinas Rd, Fairfax
Marin Center 20 Avenue of the Flags, San Rafael
Marin City Library 164 Donahue St, Sausalito
Marin County Elections Department 3501 Civic Center Drive, Suite 121, San Rafael
Marin Health and Wellness Campus 3240 Kerner Blvd, San Rafael
Novato Library 1720 Novato Blvd, Novato
Peter Behr Drive Marin Civic Center (Southern Archway) 3501 Civic Center Drive, San Rafael
San Anselmo Town Hall 525 San Anselmo Avenue, San Anselmo
Vera Shultz Drive Marin Civic Center (Northern Archway) 3501 Civic Center Drive, San Rafael
West Marin Multi-Services Center 1 Sixth Street, Point Reyes
Whistlestop 930 Tamalpais Ave, San Rafael

Contact:

Lynda Roberts
Registrar of Voters
Elections Department

Marin Civic Center Administration Building
3501 Civic Center Drive
Suite 121
San Rafael, CA 94903
(415) 473-6401
Email: Lynda Roberts
Elections website