Polling Information

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

Polling InformationInformaci ón para el votante/Tin Tức Bỏ Phiếu

  • Polling Places/Centros de votación/Các Địa Điểm Bỏ Phiếu
  • Early Ballot Pick Up From Polls
  • Marking your ballot/Para marcar su boleta electoral/Đánh dấu vào lá phiếu của quý vị
  • Poll Workers
  • Rovers
  • Receiving Center Clerks
  • Riders